Metody wyszukiwania

Bazę danych studentów Pedagogium Książęcego w Szczecinie można przeglądać poprzez wyszukiwanie proste – wpisując w wiersz wyszukiwania nazwisko, imię lub miejsce pochodzenia studenta – albo poprzez wyszukiwanie złożone, łącząc kilka kryteriów wyszukiwawczych.
Inną możliwość pozyskania informacji o składzie osobowym szkoły dają kryteria chronologiczne powiązane z nazwiskami rektorów, którzy w danym czasie dokonywali rekrutacji. Kliknięcie w określony zakres wywoła listę studentów przyjętych do szkoły przez wskazanego rektora lub jego zastępców (pozycje z dopiskiem vacat).

Zasady edycji danych

Rekord opisujący danego studenta składa się przede wszystkim z informacji pozyskanych bezpośrednio z matrykuły i pozostałych dokumentów; uwzględniono w nim: imię, nazwisko, nazwę miejscowości rodzinnej i datę rekrutacji. Dodano ponadto obecną oficjalną nazwę miejsca pochodzenia oraz inną formę nazwiska, o ile opisywana osoba była pod nią bardziej znana. W polu uwag uwzględniono późniejsze dopiski dokonane przy nazwisku danego studenta w matrykule, a także ewentualne inne informacje uściślające lub prostujące jego dane osobowe. Rekordy dotyczące studentów z lat 1576–1666 zostały powiązane ze skanem strony matrykuły, z której zaczerpnięto dane. Ponadto każdy rekord jest zaopatrzony w indywidualny numer studenta, składający się z roku przyjęcia do szkoły i pozycji na wykazie w matrykule (np. 1588/9) lub innym dokumencie źródłowym (np. A1562/5). – zastosowanie tego rozwiązania ułatwi ewentualne cytowanie oraz korzystanie z oryginalnej matrykuły i jej książkowej edycji. Jeśli dany student wystąpił w źródłach więcej niż jeden raz, wówczas w polu uwag dopisano odsyłacze do kolejnych numerów (por. np. A1575/18 i 1576/7).

Prezentowane dane studentów Pedagogium Książęcego w Szczecinie pozyskane zostały z dokumentów spisanych w językach łacińskim i niemieckim. Zgodnie z zasadami przyjętymi przy publikowaniu nowożytnych źródeł historycznych zapisy łacińskie zostały zhumanizowane, a pisownia niemiecka – zmodernizowana. Imiona i nazwy miejscowości zapisane w dokumentach w postaci skróconej w przypadkach niebudzących wątpliwości zostały rozwiązane (ze względów wyszukiwawczych – bez zastosowania nawiasów kwadratowych), natomiast w miejscach, które budziły wątpliwość co do jedynego i stanowczego ich brzmienia – zachowane w postaci źródłowej.

Źródła

Podstawą źródłową bazy danych jest rękopis należący do zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i przechowywany pod sygnaturą Rkps 250/1: Album studiosorum Gymnasii Regii Stetinensis. Kopia cyfrowa dokumentu dostępna jest w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”: https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/1625/edition/1343.
Dane spoza matrykuły, którymi uzupełniono informacje na temat grona uczniowskiego w latach 1544–1575, pozyskano z tzw. aktu fundacyjnego Pedagogium Książęcego w Szczecinie (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Archiwum Książąt Szczecińskich, sygnatura I/1915) oraz z ksiąg rachunkowych Fundacji Mariackiej (Archiwum Państwowe w Szczecinie, Fundacja NMP, sygnatury 995–1024).

Bibliografia

W polu uwag zastosowano następujące skróty bibliograficzne:

B I = Th. Beyer, Die ältesten Schüler und Gönner des Neustettiner Gymnasiums, Teil I, w: Programm des Königlichen Fürstin-Hedwig-Gymnasiums zu Neustettin für das Schuljahr von Ostern 1892 bis Ostern 1893, Neustettin 1893.

B II = Th. Beyer, Die ältesten Schüler des Neustettiner Gymnasiums, Teil II, w: Programm des Königlichen Fürstin-Hedwig-Gymnasiums zu Neustettin für das Schuljahr von Ostern 1893 bis Ostern 1894, Neustettin 1894.

F I, [nr strony] = Aeltere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a. O, Bd. I: 1506–1648, hrsg. v. Ernst Friedländer, Leipzig 1887 (Publicationen aus den K. Preußsichen Staatsarchiven, 32).

F II, [nr strony] = Aeltere Universitäts-Matrikeln. I: Universität Frankfurt a. O, Bd. II: 1649–1811, hrsg. v. Ernst Friedländer, Leipzig 1888 (Publicationen aus den K. Preußsichen Staatsarchiven, 36).

G I, [nr strony] = Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. Universität Greifswald, Bd. I: 1456–1645, hrsg. v. Ernst Friedländer, Leipzig 1893 (Publicationen aus den K. Preußsichen Staatsarchiven, 52).

G II, [nr strony] = Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. Universität Greifswald, Bd. II: 1646–1700, hrsg. v. Ernst Friedländer, Leipzig 1894 (Publicationen aus den K. Preußsichen Staatsarchiven, 57).

K, [sygnatura] = Archiwum Państwowe w Szczecinie, Fundacja NMP, sygn. 995–1024.

L = H. Lemcke, Studierende aus Pommerschen und anderen Adelsgeschlechtern auf dem Pädagogium, später Gymnasium Academicum zu Stettin, „Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie“, 1881, Jahrgang 9, s. 71–89.

R, [rok/nr studenta] = Matrikelportal Rostock, matrikel.uni-rostock.de.

VD 16, [nr] = Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, vd16.de.

VD 17, [nr] = Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts, vd17.de.

W, [rok/nr studenta] = Corpus Inscriptorum Vitebergense, civ-online.org.

WAm = M. Wehrmann, Altmärker auf dem Pädagogium in Stettin 1576–1666, „[23.] Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für Vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwedel. Abteilung für Geschichte“, 1893, s. 153–154.

WBal = M. Wehrmann, Balten auf dem Pädagogium zu Stettin, „Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesselschaft für Literatur und Kunst (…) aus dem Jahre 1892“, Anhang, s. 42–43.

WBer = M. Wehrmann, Berliner auf dem Stettiner Pädagogium, „Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins“, 1889, Jg. 6, No. 8, s. 112.

WF = M. Wehrmann, Friesen, die im ältesten Album des (…) Pädagogiums zu Stettin (1576–1666) verzeichnet sind, w: F. Sundermann, Die Ostfriesen auf Universitäten, [Teil] II, „Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer Emden“, Bd. XII, s. 49.

WK = M. Wehrmann, Kösliner auf dem Pädagogium zu Stettin in den Jahren von 1576 bis 1666, „Unsere Heimat. Beilage zur Kösliner Zeitung“, 1932, Nr. 10.

WL = M. Wehrmann, Lausitzer auf dem Pädagogium in Stettin 1576–1666, „Niederlausitzer Mittheilungen. Zeitschrift der Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde“, 1894, Bd. III, s. 109–115.

WM = M. Wehrmann, Meklenburger auf dem Pädagogium in Stettin, Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde“, 1893, Jg. 58, s. 59–72.

WP = Studenci Polacy w Pedagogium szczecińskiem, „Kwartalnik Historyczny”, 1892, R. VI, s. 541–543.

Wyszukiwanie proste

W celu przeszukania rejestru z zastosowaniem szczegółowych kryteriów zaleca się skorzystanie z wyszukiwania zaawansowanego

Rok Numer Nr Imię [znorm.] Nazwisko [znorm.] Pochodzenie [znorm.]

Wyszukiwanie zaawansowane

-
Rok Numer Nr Imię [znorm.] Nazwisko [znorm.] Pochodzenie [znorm.]

Rektor:

Rok Numer Nr Imię [znorm.] Nazwisko [znorm.] Pochodzenie [znorm.]